top of page

תל ועוד תל

מחיר ספרון דיגיטלי: 20 ש"ח

תל ועוד תל \ תלתל \ שיורד לי על המצח
הברות מצטרפות למלים ולמשפטים.

גל ועוד גל \ גלגל \ מתגלגל במורד הדרך.

ספר מיוחד לשפה העברית. לבני שנתיים עד חמש.

bottom of page